องค์หญิงได้เวลาทรมานแล้วค่ะ

องค์หญิงได้เวลาทรมานแล้วค่ะ