อาวุธทุกประเภทจะมีระดับของอาวุธ ความรวดเร็วในการโจมตี และระยะการโจมตีแตกต่างกัน โดยการใช้อาวุธของแต่ละสำนักนั้นสามารถใช้ได้ทุกประเภท ไม่มีข้อจำกัดว่าอยู่สำนักหนึ่งสำนักใด จะต้องใช้อาวุธประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการเปิดกว้างของรูปแบบการเล่นจึงมีมาก ตามความพึงพอใจของผู้เล่น ว่าจะใช้อาวุธชนิดใดในการต่อสู้ก็ได้

อาวุธประเภทดาบ
ดาบใหญ่

ระยะการโจมตีดาบใหญ่ : สามารถโจมตีได้ 4 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับดาบขนาดอื่นๆ
ความเร็วในการโจมตี : แย่
การโจมตีต่อครั้ง : 1 ครั้ง

 ดาบกลาง

ระยะการโจมตีดาบกลาง : สามารถโจมตีได้ 3 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงน้อยกว่าดาบใหญ่
ความเร็วในการโจมตี : ปานกลาง
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

ดาบเล็ก

ระยะการโจมตีดาบเล็ก : สามารถโจมตีได้ 2 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้ค่อนข้างเบา
ความเร็วในการโจมตี : ยอดเยี่ยม
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง


อาวุธประเภททวน, ขวาน และกระบอง
ทวน

ระยะการโจมตีทวน : สามารถโจมตีได้ 5 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงมาก
ความเร็วในการโจมตี : แย่
การโจมตีต่อครั้ง : 1 ครั้ง

ขวาน

ระยะการโจมตีขวาน : สามารถโจมตีได้ 3 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงปานกลาง.
ความเร็วในการโจมตี : ปานกลาง
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

กระบอง

 

ระยะการโจมตีกระบอง : สามารถโจมตีได้ 2 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้ค่อนข้างเบา
ความเร็วในการโจมตี : ยอดเยี่ยม
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

 

อาวุธประเภทกระบี่ยาว, กระบี่ 2 มือ และมีดสั้น
กระบี่ยาว

ระยะการโจมตีกระบี่ยาว : สามารถโจมตีได้ 4 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงมาก
ความเร็วในการโจมตี : แย่
การโจมตีต่อครั้ง : 1 ครั้ง

กระบี่ 2 มือ

ระยะการโจมตีกระบี่ 2 มือ : สามารถโจมตีได้ 3 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงปานกลาง
ความเร็วในการโจมตี : ปานกลาง
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

มีดสั้น

ระยะการโจมตีมีดสั้น : สามารถโจมตีได้ 2 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้ค่อนข้างเบา
ความเร็วในการโจมตี : ยอดเยี่ยม
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

อาวุธประเภทกงเล็บ
กงเล็บใหญ่

ระยะการโจมตีกงเล็บใหญ่ : สามารถโจมตีได้ 4 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงมาก
ความเร็วในการโจมตี : แย่
การโจมตีต่อครั้ง : 1 ครั้ง

กงเล็บขนาดกลาง

ระยะการโจมตีกงเล็บขนาดกลาง : สามารถโจมตีได้ 3 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้รุนแรงปานกลาง
ความเร็วในการโจมตี : ปานกลาง
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

สนับมือ

ระยะการโจมตีสนับมือ : สามารถโจมตีได้ 2 ช่อง
ความแรง : โจมตีได้ค่อนข้างเบา
ความเร็วในการโจมตี : ยอดเยี่ยม
การโจมตีต่อครั้ง : 2 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์