สาขาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากของธุรกิจประเภทเกมและธุรกิจการแข่งขันอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้มีการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอีสปอร์ตขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิต นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านในการบริหารจัดการธุรกิจอีสปอร์ต โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ในการให้ทุนสนับสนุน รวมไปถึงการให้คาแนะนา อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยอีสปอร์ต เป็นต้น

โดยจุดเด่นของทางหลักสูตรคือ มีการร่วมมือเพื่อให้ได้รับองค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ได้แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจด้านอีสปอร์ตมาช่วยบรรยายในการเรียนการสอน ทั้งยังได้รับการดูแลไปจนถึงการรับนักศึกษาฝึกงานในบริษัทชั้นนาทางด้านธุรกิจเกมต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้รับทุนในการสร้างห้องปฏิบัติการซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน และมีการสนับสนุนทีมจาลอง(นักกีฬาอีสปอร์ตของทางมหาวิทยาลัย) เพื่อฝึกฝนการบริหารจัดการทีมจากสถานการณ์จริง

ในการนี้ ทางหลักสูตรจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามระบบ TCAS และจะเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรก ในเดือน สิงหาคม ปี 2562

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

-คุณวุฒิที่ได้รับคือ ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาการจัดการอีสปอร์ต (บธ.บ.)
-หลักสูตรผ่านสภาวิชาการ และอยู่ภายใต้การดูแลของสานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
-หลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในงานฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 8 พฤศจิการยน ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเป็นครั้งแรก ซึ่งหากสมัครในงานจะได้รับส่วนลดค่าสมัครเหลือ 250 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการนวัตรกกรมและการจัดการ โทร 02-160-1024 , หัวหน้าสาขาอีสปอร์ต โทร 086-415-6100 และ LINE QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์