Detective Alliance จับมือแคสเตอร์ร่วม 3 ชีวิต

จัดการแข่งข่ันชิงแชมป์ประเทศไทยเกม Identity V

DA Elite Thailand Champion Cup 2019


เป็นการย่างเข้าป้ีที่ 3 ของเกม Identity V เกมหนีผีจากค่ายเกมย่ักษ์ใหญ่อย่าง NetEase Games ตั้งแต่เป่ิดบริการมาให้เล่นทั้ง Android และ iOS ได้มีผู้เล่นมากมายน่ับตั้งแต่ว่ันแรกท่ี่เปิดมาจนถึงวันนี้ ในวันท่ี ESPORTs หรือ กีฬาเกมอีเลกทรอนิกส์ ได้ร้ับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นําโดยนายกสมาคมอีสปอร์ตแหง่ประเทศไทย นายสันติ โหลทอง ประชากรผู้เล่นเกม Identity V มีการเพิมต่ัวสูงขึ้นอย่างล้นหลามอย่างต่อเน่่ือง ส่งผลให้การรวมตัวของแฟนๆท่ี่ชี่นชอบเกมร่วมกันจัดตั้งกลุ่มใน Facebook ภายใต้ช้่ือวา Detective Alliance ถือก่อก่าเนิดขึ้น ซ่ึงได้ทำการจํัดการแข่งขันมาอย่างต่อเน่่ืองโดยมีกระแสตอบรับท่ีเรียกว่าไม่แพ้เกมด้ังค่ายอ่่ืนๆ

พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสตร้ีมเมอร์ช่ือดังที่ผันตัวจากผู้เล่น สู่การเป่็นนักพากย์ทั้ง 3 คน ภายใต้ช้่ือ St_Fremen, LadySoRun และ RedBean CH. โดยทั้งหมดเป้็นสตรีมเมอร์ที่ทำการผลิตคอนเทนท์ภายใต้ฟังก์ช์ั่นลาสุ่ดของ Facebook นั่นคือ Facebook Gaming ที่เพิ่งเปิดตัวแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือไปเม่ื่อสัปดาห์ก่อน ร่วมมือกันจัดการแข่งข่ัน Detective Alliance (DA) Elite Thailand Champion Cup ตอนร้ับเทศกาลฮาโลวีน ในเดือนตุลาคมนี้ ได้พอเหมาะพอด้ี

โดยการแข่งข่ัน Identity V - Detective Alliance Elite Thailand Champion Cup 2019 นั้นได้ร้ับการตอบรับอยางล้นหลามหล้ัง จากที่ทางเพจ St_Fremen ได้ทำการเปํิดรับสมัครเพียง 2 วันเท่านั้นก็ได้รับทีมเข้าสมัครแข่งขันเต็มครบ 64 ทีมอย่าง รวดเร็วจนทำให้ต้องปิดการรับสมัครภายในวันต่อมาหล่ังจากที่เปิดการรับสมัคร

เกม Identity V เป็นเกมวิ่งหน่ีผีโดยผู้เล่นต่อ 1 เกมนั้นจะด้วยก้ัน 5 คน แบ่งออกเป่็น ผี 1 คน และ ผู้หนีเอาชีวิตรอด 4 คน เกมน้ีเป็นเกมที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากลายเส้นภาพของ Tim Burton ผู้กำกับชื่อดังระดับโลก

ในปัจจุบันที่เกมได้กลายเป้็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง เม่ื่อมีการแขงข่ันเกิดขึ้นย่อมมีผู้ติดตาม ที่น่าแปลกคือผู้ติดตามในประเทศไทยในคอนเทนท์ประเภทเกม ที่ไม่ได้เล่นเกมนั้นมีสูงถึง 11 ล้านคน เม่ือเทียบกับอัตราสวนผู้เล่นเกมท่่ีมีสูงถึง 20 ล้านคนโดยเฉลี่ยในประเทศจากสถิติการสำรวจของบริษัทค่ายเกมหลายค่ายเกม ทำให้เห็นได้ว่าประเทศไทยเป่็นประเทศที่ มีตลาดเกมเกิดขึ้นมาได้เป้็นระยะเวลายาวนานพอสมควร ทังน้้ีคอนเทนทประเภทเกมกีฬานั้น เป็นคอนเทนท์ที่ผู้ชมไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเป่็นก็สามารถร่วมลุ้นร่วมสนุกได้ไม้แพ่ก้ันกับกีฬายอดนิยมระดับสากลอยางฟุตบอล บาสเกตบอล และ อื่น ๆ

สามารถติดตามตารางการแขงข่ันได้ผ่าน ช่องทาง Facebook Gaming : St_Fremen โดยสามารถติดตามรับชมการแข่งข่ันได้ทกวัน ในช่วงว่ันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน เวลา 20:00 น. เป็นต้นไปทางช่องทาง Facebook Gaming

Detective Alliance

https://www.facebook.com/Stfremen สำหรับคู่ที่ 1-4
https://www.facebook.com/LadySorunz/และ https://www.facebook.com/RedbeanCH/ สำหรับคู่ที่ 5-8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay&hl=en

iOS : https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764
 

true

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์