Close

Ministry of War : จุดเด่น 4 อารยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

    ในเกม Ministry of War นั้น มีจุดเด่นในด้านอารยธรรมของ 4 อาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีต คือ เปอร์เซีย, อียิปต์, โรม และจีน ซึ่งแต่ละอารยธรรมมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ดังนี้